دوفصلنامه اسلام و مدیریت (ISSN) - فرایند پذیرش مقالات