دوفصلنامه اسلام و مدیریت (IM) - فرایند پذیرش مقالات