دوفصلنامه اسلام و مدیریت (ISSN) - راهنمای نویسندگان