مدیر مسئول


علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور
رئیس جامعة المصطفی العالمیه

  • inforihu.ac.ir

سردبیر


محمد سعید تسلیمی استاد ، دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

  • taslimiut.ac.ir

جانشین سردبیر


عبداله توکلی دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مدیریت رفتار سازمانی

مدیر داخلی


سید محمد امام مدیر داخلی

  • smhoseinirihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن آقا نظری استاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مبانی حقوق اسلامی

اعضای هیات تحریریه


شمس‌السادات زاهدی استاد ، دانشگاه علامه طباطبایی

اداره امور دولتی

  • szahedi44hotmail.com

اعضای هیات تحریریه


سید مهدی الوانی استاد ، دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت دولتی

  • alvaniglobalization.ac.ir
  • 44403249

اعضای هیات تحریریه


علی رضائیان استاد ، دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت رفتاری(بهبود مدیریت)

  • a-rezaeiansbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن دانایی فرد دانشیار ،دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت دولتی

  • hdanaeemodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن عابدی جعفری استادیار ،دانشگاه تهران

مدیریت دولتی - رفتار سازمانی

  • h_abedijafariyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی فرهی استاد، دانشگاه امام حسین(ع)

مدیریت

  • dr_farrahiyahoo.com