دوفصلنامه اسلام و مدیریت (ISSN) - واژه نامه اختصاصی