دوفصلنامه اسلام و مدیریت (ISSN) - اهداف و چشم انداز