دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-157 
4. بازنمایی شاخص‌های توکل: مدخلی بر تصمیم‌گیری حکیمانه

صفحه 71-92

الهه شیعه زاده؛ سعید مرتضوی؛ محمدعلی انصاری