دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397 
6. تحلیل تاثیر اخلاق اسلامی کار بر تمایل به سوت زنی و افشاگری

صفحه 135-152

فرانک صفری شاد؛ ابراهیم رحیمی؛ نجیبه عباسی رستمی