دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-200 
4. فرآیند تحول و مدیریت آن در سازمان های آموزشی از دیدگاه اسلام

صفحه 45-60

زهرا سادات شاه احمدقاسمی؛ اکرم گودرزی؛ فاطمه سلیمانی