دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396 
1. تأثیر تعهد سازمانی و نوآوری سازمانی بر اقتصاد مقاومتی

صفحه 5-40

میثم دهناد؛ یوسف محمدی مقدم؛ بهزاد شوقی؛ سید مصطفی مرتضوی


3. تعداد و سرانه مطلوب روحانی در کشور

صفحه 63-84

محمدباقر منصورزاده؛ مهدی ناظمی اردکانی