دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395 
6. اخلاق در مدیریت دانش

صفحه 109-136

حسنعلی نعمتی شمس‌آباد؛ ابوالفضل رحیمی گایینی؛ ریحانه روحانی