دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-187 
3. الگوی مفهومی تفکر استراتژیک در کسب و کارها از دیدگاه امام علی در نهج‌البلاغه

صفحه 53-87

علی‌اصغر شیره‌پز آرانی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمد محمودی میمندی؛ محمدتقی امینی