بررسی تأثیر باورهای دینی بر عملکرد پایدار کسب و کار با نقش واسطه‌ای نظام آراستگی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران.

10.30471/im.2021.7479.1237

چکیده

صنایع مختلف برای مصون ماندن از امواج سهمگین تغییرات محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی، چاره‌ای جز بهبود عملکرد کسب و کار و کسب مزیت رقابتی پایدار ندارند. یکی از شیوه‌های نوین مدیریتی که تأثیر بسزایی بر عملکرد پایدار کسب و کار دارد، نظام آراستگی (فایو اس) است که اتلاف را در محیط کار کاهش می‌دهد و از این طریق، موجب ایجاد محل کار بهتر، ارتباطات بهتر و آراستگی عمومی در سازمان می‌شود. بنابراین باید شیوه‌های نوین مدیریتی از جمله نظام آراستگی، بومی‌سازی شده و از پتانسیل‌های فرهنگی جوامع برای حصول نتایج بهتر بهره گرفته شود. افرادی که وفادار به آئین و عقاید مذهبی مانده‌اند، تمایل به اجتماعی بودن، خودکنترلی، مسئولیت‌پذیری و عطوفت دارند. در فرهنگ دینی نیز، آموزه‌هایی وجود دارد که نظام آراستگی با آن عناصر، سازگار است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و به بررسی تأثیر باورهای دینی بر عملکرد پایدار کسب و کار در شرکت‌های واقع در شهرک‌های صنعتی استان فارس با نقش واسطه‌ای نظام آراستگی، می‌پردازد. از نظر جمع‌آوری داده‌ها، میدانی، از لحاظ روش انجام، در زمرة پژوهش‌های توصیفی و از نظر زمانی جزو پژوهش‌های مقطعی می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش، مدیران صنایع فعال در شهرک‌های صنعتی استان فارس به تعداد 1273 نفر می‌باشد که 297 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها، با نرم‌افزار SPSS و LISREL 8.8 انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش توجه به آموزه‌های دینی و فرهنگ کارکنان، در پذیرش و اجرای نظام آراستگی و دستیابی به عملکرد پایدار شرکت‌ها مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Religious Beliefs on the Sustainable Business Performance with the Mediating Role of 5S; a case study of companies in industrial towns in Fars province

نویسندگان [English]

  • Ardalan Feili 1
  • Mahin Taghi Mollaei 2
  • Abbas Sabet 3
1 Instructor of Management Department, Apadana Higher Education Institute, Shiraz, Iran
2 M.Sc. Student of Business Management, Department of Management, Apadana Higher Education Institute, Shiraz, Iran.
3 Assistant Professor of Management Department, Apadana Higher Education Institute, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Different industries have no choice but to improve business performance and gain a sustainable competitive advantage in order to be safe from the violent waves of environmental change and to adapt to competitive requirements. One of the new management methods that has a significant impact on the sustainable performance of the business is the 5S, which reduces waste in the workplace, thereby creating a better workplace, better communication and general cleanliness in the organization. Therefore, new management practices such as grooming should be localized, and the cultural potentials of communities should be used to achieve better results. People who remain faithful to their religion and beliefs tend to be social, self-controlled, responsible, and compassionate. In religious culture, too, there are teachings to which the system of adornment is compatible. The present study is applied in terms of purpose and examines the effect of religious beliefs on the sustainable performance of business in companies located in industrial towns of Fars province with the mediating role of the 5S. In terms of data collection, field, in terms of method, is descriptive research and in terms of time is cross-sectional research. The statistical population of the study is 1273 industrial managers in industrial towns of Fars province, of which 297 people were selected by stratified random sampling. Data analysis was performed using SPSS software and LISREL (8.8.). According to the research results, paying attention to the religious teachings and culture of the employees is effective in accepting and implementing the grooming system and achieving sustainable performance of companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Belief
  • Stability
  • Sustainable Performance
  • Five S