مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

عضو هیات علمی

10.30471/im.2021.7712.1246

چکیده

نظام اداری ایران متاثر از پارادایم های مدیریتی حاکم بر جوامع اداری، یعنی مدیریت دولتی سنتی(اداره امور عمومی)، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب است. هر یک از این پارادایم ها دارای محاسن و معایبی است که از بکارگیری مطلق آن در نظام اداری برحذر می دارد این پارادایم ها دارای عناصری است که می توان با استفاده از آن ها در تحقیقات، نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی را استنتاج کرد. پرسش اصلی آن است که بر اساس آموزه های اسلامی، نظام اداری دارای چه زیرساخت هایی است؟ هدف اصلی ارائه مبانی نظام اداری اسلام است. از این رهگذر مشخص می شود چه میزان از پارادایم های موجود در نظام اداری با آموزه های اسلامی همخوانی دارد، در این تحقیق، اندازه و میزان دخالت دولت(حداکثری یا حداقلی)، ماهیت مناصب اداری، ماهیت انسان ، جایگاه مردم، جایگاه بهره وری ، اهمیت هر یک از فرآیند ها و خروجی ها، جایگاه کنترل فرآیندها و خروجی ها، تمرکز و عدم تمرکز، عقلانیت و سرانجام عدالت در نظام اداری تا حدودی مشخص می شود، روش تحقیق، تحلیلی و استنباطی با محوریت منابع اسلامی و راهبرد آموزه محوری است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی

نویسنده [English]

  • ali pirooz
a
چکیده [English]

نظام اداری ایران متاثر از پارادایم های مدیریتی حاکم بر جوامع اداری، یعنی مدیریت دولتی سنتی(اداره امور عمومی)، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب است. هر یک از این پارادایم ها دارای محاسن و معایبی است که از بکارگیری مطلق آن در نظام اداری برحذر می دارد این پارادایم ها دارای عناصری است که می توان با استفاده از آن ها در تحقیقات، نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی را استنتاج کرد. پرسش اصلی آن است که بر اساس آموزه های اسلامی، نظام اداری دارای چه زیرساخت هایی است؟ هدف اصلی ارائه مبانی نظام اداری اسلام است. از این رهگذر مشخص می شود چه میزان از پارادایم های موجود در نظام اداری با آموزه های اسلامی همخوانی دارد، در این تحقیق، اندازه و میزان دخالت دولت(حداکثری یا حداقلی)، جایگاه ساختار و مدیران و ماهیت مناصب اداری، ماهیت انسان ، جایگاه مردم، جایگاه بهره وری ، اهمیت هر یک از فرآیند ها و خروجی ها، جایگاه کنترل فرآیندها و خروجی ها، تمرکز و عدم تمرکز، در نظام اداری تا حدودی مشخص می شود، روش تحقیق، تحلیلی و استنباطی با محوریت منابع اسلامی و راهبرد آموزه محوری است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • نظام اداری
  • مدیریت دولتی
  • حکمرانی خوب
  • مبانی نظام اداری اسلام
  • اداره امور عمومی