آسیب‌شناسی مدیریت جهادی در ارتش ج.ا.ا مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 ر. تدوین ایین نامه های سازمانی

2 استاد یار

10.30471/im.2021.7060.1217

چکیده

چکیده
رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ی گام دوم انقلاب توصیه‌هایی اساسی به منظور«جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارائه فرمودند. از منظر معظم‌له کلید پیروزی و نیل به اهداف بزرگ نظام اسلامی کار جهادی و کار انقلابی است. این تحقیق با الهام از اندیشه اصیل و متعالی معظم‌له؛ به بررسی ابعاد و مولفه‌های مفهوم مدیریت جهادی و آسیب‌شناسی آن بر پایه مدل سه‌شاخگی در ارتش ج.ا.ا پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی است. بدین منظور با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، اطلاعات لازم از بیانات معظم‌له و مقالات اصیل مرتبط استخراج گردید. و بر پایه مدل سه‌شاخگی، ساماندهی و مورد بررسی و تحلیل و آسیب‌شناسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش بیانگر وضعیت مدیریت جهادی و آسیب‌های آن در سه دسته عوامل زمینه‌ای، ساختاری و رفتاری است که به منظور برون رفت از آن راهکارهای لازم پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology Gahadi managment in army based on The “Second Phase of the Revolution”

نویسندگان [English]

  • mansor gharani tamay 1
  • shaaban moradi 2
1 army- tehran
2 Assistant Professor
چکیده [English]

The wise leader of the Islamic Revolution issued a statement on the second step of the revolution, giving basic recommendations for "a great jihad to build a great Islamic Iran." From His Holiness's point of view, the key to victory and achieving the great goals of the Islamic system is jihadist work and revolutionary work. This research is inspired by the original and transcendent thought of His Holiness; It has studied the dimensions and components of the concept of jihadi management and its pathology based on the triangular model in the army of the Islamic Republic of Iran. The present study is applied in terms of purpose and qualitative in terms of method. For this purpose, using qualitative content analysis method, the necessary information was extracted from His Holiness's statements and related original articles. And was organized based on the triangular model and examined, analyzed and pathologically. Findings indicate the status of jihadi management and its injuries in three categories of underlying factors; It is a structure and behavior that the necessary solutions were proposed in order to get out of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Second Step Statement
  • Civilization
  • Jihadi management
  • Revolutionary Work