ارزیابی تطبیقی نقش‌های مدیریتی بر مبنای شفافیت سازمانی و ارائه مدل بومی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

10.30471/im.2021.5256.1164

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقش‌های مدیریتی بر شفافیت سازمانی با رویکرد اسلامی است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شد. روش گردآوری اطلاعات ترکیبی از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی است. ابتدا نقش‌های مدیریتی مینزبرگ از طریق مطالعات کتابخانه ای مورد شناسایی قرار گرفت و سپس بر اساس آموزه های دینی، یک نقش به نقش های فوق اضافه گردید تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی». در گام بعد این نقش ها در جامعه آماری مورد نظر به آزمون گذاشته شد و تفاوت نقش‌ها در دو جامعه آماری(موسسه‌های تحقیقاتی وموسسه‌های تولیدی استان کرمان) مورد آزمون قرار گرفت. جهت سنجش متغیرها در موسسه‌های تحقیقاتی 186 نفر و در موسسه‌های تولیدی 372 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. برای بررسی فرضیه‌ها از آزمون t تک نمونه‌ای، مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌ افزار spss ویراست 23 و Amos استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین نقش‌های مدیریتی در موسسه‌های تحقیقاتی و تولیدی تفاوت وجود دارد. همچنین این نتیجه حاصل آمد که نقش‌های مدیریتی بر شفافیت سازمانی در موسسه‌های تحقیقاتی و تولیدی استان کرمان تاثیر مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Impact of Managerial Roles on Organizational Transparency with an Islamic Approach

نویسندگان [English]

  • ali molaeei Fard 1
  • masoud Pourkiani 2
  • malike beheshti far 3
  • Farzaneh Beig Zadeh Abbasi 2
1 Ph.d. Student, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Assistant professor, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Kerman, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

This research paper was aimed to investigate the effect of management roles on organizational transparency with an Islamic approach. The present study was descriptive-correlational research that was conducted by survey method. Mintzberg's management roles were initially identified through library studies. Then, based on religious teachings, a role was added to the above fifth roles called "social responsibility". In addition, these roles were tested in a statistical population and the differences between the roles in the two statistical populations (research institutes and manufacturing companies of Kerman province of Iran) were tested. The main tool for collecting information were questionnaires. Structural equation modeling was used to test the hypotheses. SPSS (version 23) and AMOS were used to analyze the data. In conclusion, findings showed that there was a difference between management roles in research and manufacturing companies. It was also concluded that managerial roles have direct effects on organizational transparency in both research institutes and manufacturing companies in Kerman.

کلیدواژه‌ها [English]

  • role
  • management roles
  • organizational transparency