بررسی رابطة میان هوش هیجانی و ترومای سازمانی: رویکردی اسلامی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

10.30471/im.2021.7226.1225

چکیده

هوش هیجانی سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجان و احساس در توانمندی‌های انسانی دارد و شامل مجموعه‌ای از مهارت‌های غیرشناختی و توانایی‌هایی است که ظرفیت فرد را در مقابل مطالبات و فشارهای بیرونی و هیجانات مقاوم می‌سازند. هوش هیجانی در سازمان‌ها نیز اهمیت فراوانی دارد و بی‌اعتنایی به هیجان‌ها و عدم مدیریت آن‌ها می‌تواند هزینه‌های گزافی را برای سازمان در پی‌داشته باشد. با توجه به این موضوع هدف پژوهش حاضر، رابطة هوش هیجانی و ترومای سازمانی در میان کارکنان ادارة کل بنادر و دریانوردی شهرستان بندرعباس می‌باشد. روش پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از جهت شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی – پیمایشی می-باشد. جامعة آماری پژوهش حاضر کلیة کارکنان ادارة کل بنادر و دریانوردی می‌باشد که مطابق جدول مورگان تعداد 86 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های پژوهش، با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد هوش هیجانی و ترومای سازمانی جمع-آوری و از طریق روش معادلات ساختاری به‌وسیله نرم افزار Smart-PLS تجزیه و تحلیل گردید. روایی داده‌های جمع‌آوری شده از طریق آزمون متوسط واریانس استخراج‌شده (AVE) و پایایی آن‌ها نیز از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد هوش هیجانی تأثیر منفی و معناداری به میزان منفی شصت درصد بر ترومای سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relation between Emotional Intelligence and Organizational Trauma: An Islamic Approach

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Ahang 1
  • Fatemeh Maliki Tabas 1
  • hassan ghaffari 2
  • Golbahar Pouranjenar 3
1 PhD student in Management, Sistan and Baluchestan University
2 PhD student at Sistan and Baluchestan University
3 PhD Student in Public Administration, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran. g.pouranjenar@pgs.usb.ac.ir
چکیده [English]

Emotional intelligence tries to describe and interpret the place of emotion and feeling in human abilities and includes a set of non-cognitive skills and abilities that make a person's capacity resistant to external demands, pressures and emotions. Emotional intelligence is also very important in organizations and ignoring emotions and not managing them can be costly for the organization. According to this issue, this research paper is aimed to study the relation between emotional intelligence and organizational trauma among the employees of the General Administration of Ports and Maritime Affairs. The research method is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of data collection method. The statistical population of the present study is all employees of the General Administration of Ports and Maritime Affairs of Bandar Abbas. According to Morgan table, 86 people were selected as a sample by simple random sampling. Research data were collected using standard questionnaires of emotional intelligence and organizational trauma and analyzed by structural equation method using Smart-PLS software. The validity of the collected data was confirmed by the mean test of variance (AVE) and their reliability was confirmed by Cronbach's alpha and combined reliability. The results showed that emotional intelligence has a negative and significant effect of sixty percent negatively on organizational trauma.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human
  • emotional intelligence
  • Organizational Trauma
  • General Administration of Ports and Maritime Affairs