بررسی تأثیر دوگانه تعهد به ارزش‌های اسلامی و عناصر ارزیابی عملکرد بر اثربخشی فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان. ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی اسلامی. دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان. زنجان، ایران

10.30471/im.2021.7119.1218

چکیده

ارزیابی عملکرد بخشی مهم از برنامه‌های مدیریت منابع انسانی است و برای مقاصد متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر دوگانه تعهد به ارزش‌های اسلامی و عناصر فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان بر اثربخشی فرایند آن انجام شده است. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻟﺤﺎظ روش، از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ (پیمایشی) می‌باشد. جامعه پژوهش شامل تمامی کارکنان ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان و خرم‌آباد بود که از بین آنها 182 نفر به سؤالات پاسخ دادند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی (با استفاده از روایی محتوا) و پایایی آن (با استفاده از آلفای کرونباخ) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد همبستگی معنی‌داری بین تمامی متغیرهای تحقیق وجود دارد. همچنین بیشترین ضریب همبستگی به ترتیب بین اثربخشی ارزیابی عملکرد و ارائه بازخورد مناسب (0.697)، تعهد به ارزش‌های اسلامی (0.694) و اهداف مشخص (0.683) وجود دارد. علاوه بر این، تعیین اهداف مشخص تأثیر معنی‌داری بر شاخص‌های مناسب ارزیابی عملکرد و اثربخشی ارزیابی عملکرد دارد. همچنین تأثیر شاخص‌های مناسب بر اجرای درست ارزیابی عملکرد و اثربخشی آن معنی‌دار می‌باشد. به علاوه، تأثیر ارائه بازخورد مناسب و تعهد به ارزش‌های اسلامی بر اثربخشی ارزیابی عملکرد معنی‌دار می‌باشد ولی تأثیر اجرای درست بر اثربخشی ارزیابی عملکرد مورد تأیید قرار نگرفت. تعهد به ارزش‌های اسلامی تأثیر معنی‌داری بر اجرای درست ارزیابی عملکرد دارد در حالیکه این متغیر نقش تعدیل‌گر را در رابطة بین اجرای درست ارزیابی عملکرد بر اثربخشی آن ایفا نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the Dual Effect of Commitment to Islamic Values and Performance Appraisal Elements on Effectiveness of Employee’s Performance Appraisal Process

نویسندگان [English]

  • Omid Mahdieh 1
  • Ensieh Abdolahi Noorali 2
1 Department of Management and Accounting, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 M.A., Islamic Human Resource Management, Management and Accounting Dept., Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Performance appraisal is an important division of human resource management programs. The aim of this research is to investigate the effect of performance appraisal process elements on its effectiveness in public organizations. The research method is applied in terms of purpose and descriptive (survey) in terms of method. The research population consisted of all employees in departments of cooperatives, work and social welfare at Lorestan and Zanjan provinces, which among them 182 people responded to the questionnaire. Content validity and reliability through using Cronbach's Alpha questionnaire was approved. Based on the findings, there is a significant relationship between all variables. The highest correlation coefficient was among performance appraisal effectiveness and providing proper feedback (0.697), commitment to Islamic values (0.694), and certain objectives (0.683) respectively. Results showed that setting certain objectives has a significant effect on proper appraisal measures and performance appraisal effectiveness. According to analysis, the effect of proper appraisal measures on implementing appraisal properly and performance appraisal effectiveness was positive and significant. In addition, providing feedback properly has a positive and significant effect on performance appraisal effectiveness, but the effect of performance appraisal implementation is not significant. Commitment to Islamic values has a significant effect to proper implementation, nonetheless it doesn’t moderate the relationship between proper implementation and performance appraisal effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic values
  • Performance appraisal criteria
  • Feedback
  • Performance appraisal effectiveness