پیش بینی فضیلت سازمانی بر اساس رهبری اخلاقی و هوش معنوی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت ، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور

10.30471/im.2020.5477.1171

چکیده

فـضیلت سازمانی از جمله مفاهیم مهم و جدید سازمانی است که از روانشناسی مثبت گرا گرفته شده است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی فضیلت سازمانی بر اساس رهبری اخلاقی و هوش معنوی انجام گرفته است. این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان با تحصیلات کارشناسی به بالا در سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی و ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی براون و همکاران (2005)، پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004) و پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از رگرسیون چندگانه به طور همزمان استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که هوش معنوی و ابعاد آن بر ارتقاء فضیلت سازمانی تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد. همچنین تاثیر مثبت، مستقیم و معنادار رهبری اخلاقی و ابعاد آن بر ارتقاء فضیلت سازمانی تایید شد. با توجه به نتایج تحقیق، هوش معنوی و رهبری اخلاقی به ترتیب 11 و 17 درصد از تغییرات فضیلت سازمانی را تبیین می کنند. بر اساس این نتایج میتوان گفت با افزایش دو متغیر پیش بین رهبری اخلاقی و هوش معنوی، متغیر ملاک فضیلت سازمانی ارتقاء می یابد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Organizational Virtue based on Moral Leadership and Spiritual Intelligence

نویسندگان [English]

  • Atieh Bohrani
  • Zahra Foroutani
Assistant Professor of Public administration of PayameNoor University, Iran
چکیده [English]

Organizational virtue is recognized as one of the important and new concepts of organization that derived from positive psychology. The present study aims to predict organizational virtue based on ethical leadership and spiritual intelligence. This applied research is descriptive-correlational. Statistical population consisted of employees of Department of Culture and Islamic Guidance, West Azerbaijan Province with higher education degree and data collection tools were three questionnaires: ethical leadership guidelines (Brown et al., 2005), Cameron et al., Organizational virtue questionnaire (2004) and King's Spiritual Intelligence Questionnaire (2008). To analyze the data and test hypotheses, multiple regressions were used simultaneously. The findings of the hypothesis test showed that spiritual intelligence and its dimensions on promoting organizational virtue have a positive, direct and significant effect. Also, the positive, direct and significant impact of ethical leadership and its dimensions on organizational excellence was confirmed. According to the results of the research, spiritual intelligence and ethical leadership account for about 11 and 17 percent of organizational changes, respectively. Based on these results, by increasing the two variables, the prediction of moral leadership and spiritual intelligence and their dimensions, the criterion of organizational excellence will improve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Leadership
  • spiritual intelligence
  • organizational virtue