تاثیر سبک مدیریت اسلامی‌بر توانمندسازی کارکنان شاغل در شورای مدیریت حوزه علمیه قم

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سیستان و بلوچستان

10.30471/im.2019.4598.1145

چکیده

در این پژوهش به مطالعه تاثیر سبک مدیریت اسلامی‌بر توانمندسازی کارکنان شاغل در شورای مدیریت حوزه علمیه قم پرداخته است روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری توصیفی-پیمایشی محسوب می‌شود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته دارای 29 گویه براساس طیف لیکرت بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار های SPSS و lisrel استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق ، کارکنان حوزه علمیه در شهر قم می‌باشد که از روش نمونه گیری غیرتصادفی استفاده شده است. حجم نمونه نیز طبق فرمول جامعه نامحدود کوکران، 130 نفر در نظر گرفته شده است و پایایی از طریق آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه با نظر خبرگان تایید گردید .نتایج تحقیق نشان داد که سبک مدیریت اسلامی‌بر توانمندسازی کارکنان در حوزه علمیه قم تاثیر دارد .یعنی سبک مدیریت اسلامی‌بر اعتماد و اطمینان کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد ، سبک مدیریت اسلامی‌بر اثرگذاری کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد، سبک مدیریت اسلامی‌بر معناداری خدمات کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد، سبک مدیریت اسلامی‌بر خودمختاری کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد و در نهایت سبک مدیریت اسلامی‌بر خودکارآمدی کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Islamic Management System on the Empowerment of Hawzah of Qom Employees Authors

نویسنده [English]

  • sadegh LakZayi
Student of Azad Sistan Baloochestan
چکیده [English]

In this research, the effect of Islamic management system on the empowerment of Hawzah of Qom employees was studied. The research method was applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of method. Data gathering tool was a researcher made questionnaire with 29 items based on Likert scale. SPSS and LISREL were used to analyze the data. The statistical population of the research was the Hawzah of Qom employees, which were selected based on a non-random sampling method. The sample size was determined according to the Cochrane's unconditional formula of 130 people, and reliability was confirmed by the Cronbach's alpha and the validity of the questionnaire was confirmed by the experts. The results of the research showed that the Islamic management system influences the empowerment of employees in the Hawzah of Qom, that is the Islamic management style affects the trust and confidence of Hawzah of Qom employees, Islamic management style affects the effectiveness of Hawzah of Qom employees, Islamic Management style affects the meaningfulness of Hawzah of Qom employees services, it affects the autonomy of Hawzah of Qom employees and finally, the Islamic management system affects the self-efficacy of Hawzah of Qom employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Management Style
  • Empowerment
  • Staff
  • Hawzah of Qom